Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Εισφορές υπερ τρίτων: να πως διαστρεβλώνονται οι τιμές των προϊόντων στην Ελλάδα

ΣΤΟ προφίλ του facebook του υποψηφίου βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Αντώνη Μιχαλάκη διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον και τεκμηριωμένο κείμενο, σχετικά με ένα ζήτημα που, αν και γνωστό, είναι πολύ κοπιώδες -αν μη τι άλλο- να τεκμηριωθεί επαρκώς. Διαβάστε το, να δείτε τι δεν είδε η "τρόικα" (μια τύφλωση που το δίχως άλλο οφείλεται στο γεγονός ότι και η πολιτική ηγεσία του τόπου και η κυβέρνηση δεν είχαν καμία όρεξη να ανοίξουν τα μάτια των τροϊκανών) που έφτασε να προτείνει ως μοναδικό αντίμετρο στην ακρίβεια την μείωση των μισθών του ιδιωτικού τομέα!

- Εισφορά 2% επί αξίας τσιμέντου (άρθρο 3 Α.Ν. 895/1937) υπέρ Επικουρικού Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων.

- Εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που βαραίνει το φόρο κατανάλωσης βύνης (Ν. 2963/1922 ΦΕΚ Α 134) πέρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

- Εισφορά - Δικαίωμα εκτελωνιστικών εργασιών (ΔΕΤΕ) που βεβαιώνεται κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφόρτωση αγαθών και καυσίμων κατά Αριθ.Τ.4363/1236 ΦΕΚ Β` 1775/22-9-1999. Πλέον υπάρχει και ενσωμάτωσή του στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. που επιβαρύνει τους καταναλωτές ρεύματος.

- Εισφορά 0,016 ευρώ επί κάθε κιλού αλευριού υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών όπως ορίζει η 131/3/1780/18.10.1974 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 1088/Β/1974), όπως ισχύει μετά την αύξηση της Αριθ. 134/οικ. 833/Β` 486/1995 απόφασης.

- Εισφορά 0,4% επί της αξίας των φαρμάκων όπως προβλέπει το άρθρο 61 του Ν 3601/1928 και όπως προσδιορίστηκε με την Α6δ/2041 Φεβρ.-31 Μαρτ.1987 (ΦΕΚ Β` 154) απόφαση που καταβάλλεται υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

- Εισφορά 0,5% επί διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, από τον οποίο καταβάλλονται μεταξύ άλλων και οι αμοιβές των συνδικαλιστών της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, κατά το άρθρο 47 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α) προβλεπόμενη εισφορά με την 54965/Δ5 (ΦΕΚ Β 909/7.6.2007) απόφαση.

- Εισφορά 0,5% επί ναυαγοσωστικών υπηρεσιών που προβλέπει ο Ν. 6114 της 24/30 Απρ. 1934 (ΦΕΚ Α` 147) περί της εκ των ναυτικών σώστρων εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

- Εισφορά 1‰ επί του κύκλου εργασιών εταιρειών πετρελαίου υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ν3655/08 (ΦΕΚ Α 58, άρθρο 150

περίπτωση 10).

- Εισφορά 1,2% στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών υπέρ ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας» (Ν3054/2002 (ΦΕΚ Α 230, άρθρο 19).

- Φόρος δημοσίων θεαμάτων από 17% έως 24% κατά τον Ν.3279 της 29-6/11-7-55 (Α 177), άρθρο 2, στα δημόσια θεάματα και εισιτήρια κινηματογράφων.

Εισφορά 2% επί αξίας παραγόμενου λαδιού υπέρ δακοκτονίας κατά το N.Δ. 4100/1960 (ΦΕΚ Α 133).

- Εισφορά 2% επί της αξίας χάρτου, χαρτονιών και κυτταρίνης καθώς και ήμισυ λεπτού (δραχμικού) επί πωλούμενων εφημερίδων και δύο λεπτών επί πωλούμενων περιοδικών επαρχίας υπέρ Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών όπως επιβάλλεται από το Ν. 6071/1934 (ΦΕΚ Α 68).

- Εισφορά 7 δρχ. κατά κιλό επί αξίας εισαγομένων και παραγόμενων κεριών του Ν. 816/1937 (ΦΕΚ Α 321) υπέρ Ταμείου αποδοχών και ασφαλίσεως του Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΑΚΕ).

- Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) σε ποσοστό 3% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό 0,5% για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης επί της αξίας των προϊόντων τούτων κατά το

άρθρο 5α του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134).

- Εισφορές τουλάχιστον 14,5% υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν όλα τα ναύλα πέρα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Συγκεκριμένα: 3% «επίναυλο» υπέρ του “Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών” του Ν 2932/2001 (ΦΕΚ Α 145), άρθρο 10.1.ζ. Τέλη υπέρ ΝΑΤ 6,5% όπως προβλέπονται από τον Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α ) στο άρθρο 6α με τη σύσταση του «Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων», παρόλο που τα πλοία αυτά και οι επιβάτες και τα οχήματα

που μεταφέρουν είναι ήδη ασφαλισμένα σύμφωνα με τις επιταγές άλλων νόμων. Υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης 5% κατά το άρθρο 6.1 και 6.2 του Ν 2399/1996 (ΦΕΚ Α 90). Τέλος, υπάρχουν άλλα τέλη, όπως αυτό που επιβάλλεται σε επιβάτες περιηγητικών πλοίων του άρθρου 6, 2Β, του Ν 2399/1996 (ΦΕΚ Α 90) αλλά και τα λεμβουχικά και αχθοφορικά δικαιώματα, που εισπράττονται ακόμα σε αρκετά λιμάνια ακόμα και όταν δεν προσφέρονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες, ή τα τέλη «για διαφυγούσα εργασία» 4% και 8%

για φορτηγά κάτω και άνω των 5 τόνων στην Κρήτη.

- Πλήθος χαρτοσήμων και τελών που προβλέπονται στα 75 άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος 28/1931 (ΦΕΚ Α 239) «Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου», όπως αυτά ισχύουν

- Εισφορά 20% υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ Α 81)

- Εισφορές και υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις στα τιμολόγια του Εθνικού Τυπογραφείου 36% (Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α 131). Τελευταία φορά αναπροσαρμόστηκαν με την 184821/2006 απόφαση (ΦΕΚ Β1589), και άρα αυτόματα αναπροσαρμόστηκαν και οι επί αυτών υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις: *N 187/1943 Αρ. 15ε παρ. 2– 3%, * ΟΓΑ Ν.4169/1961 αρ. 11 παρ. 1Γ – 20%, * ΤΑΠΕΤ Ν.1878/1944 – 5%, * Ν.187/1943 αρ. 10 παρ. 1 – 2%, * Αρ. 29 Ν.2339/1995

Εισφορά επί των Τελών Δημοσίευσης υπέρ των υπαλλήλων του Υπ. Εμπορίου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) – 7% . Μάλιστα, οι τελευταίες χρηματοδοτούν μηνιαία επιδόματα των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όπως αντίστοιχα σύμφωνα με την Αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/29851/1995

(ΦΕΚ Β 992) τα έσοδα του Εθνικού Τυπογραφείου χρηματοδοτούν τα μηνιαία επιδόματα των υπαλλήλων του ιδίου αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης).

- Εισφορά 8% υπέρ ΝΑΤ επί εισπραττομένων δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού από ΟΛΠ, ΟΛΘ και λιμενικά ταμεία καθώς και άλλων πόρων που προβλέπει ο Ν. 3170/1955 (ΦΕΚ Α 76) και έχουν κωδικοποιηθεί από το Π.Δ. 913/1978 (ΦΕΚ Α 220), άρθρο 83, και που δεν ανταποκρίνονται πλέον στη σύγχρονη πραγματικότητα από δικαιώματα επί φαρικών τελών έως τα μηνιαία τέλη φορτηγίδων.

- Εισφορές 80,1% υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις επί των διοικητικά καθορισμένων αμοιβών φορτωτών σε κεντρικές αγορές, όπως προκύπτουν από το τιμολόγιο αμοιβών που εκδίδει η Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτ/σεων Ξηράς Αθηνών.

- Εισφορά 8% επί της αξίας των εγγυήσεων που καταβάλλονται για φιάλες υγραερίου και αποδίδεται υπέρ Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Ν. 79/1974 (ΦΕΚ Α 274).

- Εισφορά 0,15% (ΚΥΑ 25323/1960 που κυρώθηκε με το άρθρο 64 του Ν.1249/1982, ΦΕΚ Α 43) επί της τιμολογιακής αξίας CIF των εισαγόμενων ειδών από τρίτες χώρες σε πίστωση του τηρούμενου Λογαριασμού Ενίσχυσης Εξωτερικού Εμπορίου.

- Εισφορά 0,5% του Ν.Δ. 3883/1958 (ΦΕΚ Α 181) επί της αξίας όλων των εισαγομένων εμπορευμάτων που διατίθενται «κατά το ένα τρίτο προς ενίσχυση του Πανεπιστημίου και του

Πολυτεχνείου Αθηνών, παρακρατουμένου του ενός δεκάτου τούτου υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών, κατά το έτερον τρίτον προς ενίσχυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατά το υπόλοιπων τρίτον διά την προώθηση της εξαγωγής των Ελληνικών προϊόντων».

- Μεγαρόσημα, παράβολα, Κ.Ε.Α.Δ. και υπέρ ταμείων προνοίας για πολιτικές και διοικητικές δικαστικές υποθέσεις

- Πλήθος μη ανταποδοτικών πόρων ασφαλιστικών ταμείων όπως ορίζονται στον Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α 58), άρθρο 150.

- Τέλος 1€/τόνο υπέρ του δημοσίου που ισχύει για τη διενέργεια φυτο-υγειονομικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας – καταλληλότητας γεωργικών προϊόντων προς εξαγωγή (Ν. 3460/2006, άρθρο 14).

- Υποχρεωτική εγγραφή σε οικεία επιμελητήρια και επιβάρυνση των ετήσιων συνδρομών σε αυτά με το τέλος υπέρ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Ν 2081/1992, ΦΕΚ 154Α, άρθρο 1, εδάφιο 3).

- Για κάθε διαφήμιση ή δημοσίευση στα ΜΜΕ έχει επιβληθεί αγγελιόσημο ύψους 20% για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και 21,5% για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα για χρηματοδότηση

ασφαλιστικών εισφορών.

- Τέλος υπέρ ΕΡΤ που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2644/1998.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου