Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Καταπολέμηση σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ: Μια μάχη που χάνεται καθημερινά

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, μολονότι αρκετές πολιτικέςτης ΕΕ δυνητικά μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, ηδυνατότητα αυτή δεν αξιοποιείται πλήρως. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα είναι κατακερματισμένα και ασυνεχή, και δεν υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η τελευταία πρόταση της ΕΕ για την αντιμετώπιση τηςσπατάλης τροφίμων, η οποία αφορά τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, δεν απαντάικανοποιητικά στα προβλήματα που θίγονται στην έκθεσή τους.Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, για την αντιμετώπιση του οποίουαπαιτείται δράση σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, σε παγκόσμιοεπίπεδο σπαταλάται ή χάνεται το ένα τρίτο περίπου των τροφίμων που παράγονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, γεγονός που συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό καιπεριβαλλοντικό κόστος. Μέχρι στιγμής, πρόσκομμα για την επίτευξη προόδου αποτελεί η απουσία κοινού ορισμού της«σπατάλης τροφίμων» και συμφωνίας επί μιας τιμής βάσης σε σχέση με την οποία να ορίζονταιστόχοι για τον περιορισμό της σπατάλης αυτής, και αυτό παρά τις επανειλημμένες εκκλήσειςτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπήςτων Περιφερειών, της ομάδαςτης G20 και άλλων προς την ΕΕ να συμβάλει στον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων.«Στην έκθεσή μας προς την Επιτροπή επισημαίνεται μια σειρά ευκαιριών που χάθηκαν καιδυνητικών βελτιώσεων οι οποίες δεν προϋποθέτουν νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ήπεραιτέρω στήριξη με δημόσιουςπόρους»,δήλωσε η Bettina Jakobsen, Μέλος του ΕυρωπαϊκούΕλεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση.«Ωστόσο, επικεντρώνοντας τις προσπάθειέςτης στη δημιουργία μιας πλατφόρμας, η Επιτροπή χάνει ακόμη μία ευκαιρία αποτελεσματικήςαντιμετώπισης του προβλήματος. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μεγαλύτερη εναρμόνισητων υφιστάμενων πολιτικών, καλύτερο συντονισμό και σαφή στόχο πολιτικής για μείωση της EL2σπατάλης τροφίμων

Στο πλαίσιο της έκθεσης, οι ελεγκτές εξέτασαν με ποιον τρόπο οι υφιστάμενες πολιτικές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα και συνέστησαν στην Επιτροπή:

  • να ενισχύσει τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων,ναμεριμνήσει για τον καλύτερο συντονισμό της και να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για ταεπόμενα έτη, καθώς και σαφή ορισμό της «σπατάλης τροφίμων»∙  
  • να λάβει υπόψη της τη σπατάλη τροφίμων κατά τις μελλοντικές εκτιμήσεις αντικτύπουτης και να μεριμνήσει για την καλύτερη εναρμόνιση των διαφόρων πολιτικών που μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση του προβλήματος αυτού∙  
  • να προσδιορίσει και να αντιμετωπίσει τους νομικούς φραγμούς για τη δωρεά τροφίμων,να ενθαρρύνει την περαιτέρω αξιοποίηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων δωρεάς και ναεξετάσει τρόπους ενθάρρυνσης της δωρεάς σε άλλους τομείς πολιτικής

Ωστόσο, η κυρία Jakobsen προειδοποίησε σήμερα ότι η νέα πλατφόρμα δεν συμβάλλειουσιαστικά στη στρατηγική για τη σπατάλη τροφίμων και ότι εξακολουθεί να απουσιάζει έναςκοινός, σαφής ορισμός της σπατάλης τροφίμων.«Οι συστάσεις μας όσον αφορά την ανάπτυξημελλοντικών πολιτικών είτε αγνοήθηκαν είτε έγιναν εν μέρει μόνο δεκτές, ενώ το σχέδιοκατευθυντήριων οδηγιών απλώς μεταβιβάζει το πρόβλημα στα κράτη μέλη», πρόσθεσε.Στην έκθεσή τους, οι ελεγκτές εξέτασαν τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε επίπεδοΕΕ για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα μέσαπολιτικήςσυμβάλλουν στον περιορισμό αυτής της σπατάλης. Διαπίστωσαν ότι η ΕΕ δεν έχεισυμβάλει στην αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμωνμέσω της αποτελεσματικής καταπολέμησης της σπατάλης τροφίμων.Σύμφωνα με τους ελεγκτές, το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων επηρεάζει κάθε κρίκο τηςαλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν σε όλο το μήκος τηςαλυσίδας. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόληψη, δεδομένου ότι τα οφέλη της αποφυγής τηςσπατάλης υπερισχύουν του κόστους της αντιμετώπισής της σε μεταγενέστερο στάδιο.Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι είναι αξιοσημείωτη η απουσία αξιολόγησης του αντικτύπου τωνπολιτικών της ΕΕ στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων. Σημαντικοί τομείς πολιτικής,όπως η γεωργία, η αλιεία και η ασφάλεια των τροφίμων θα μπορούσαν να διαδραματίσουνκάποιο ρόλο και να αξιοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σπατάληςτροφίμων.Η ειδική έκθεση αριθ. 34/2016, με τίτλο «Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει τηνευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων»,διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου